Проект BG16RFOP002-2.040-0155-C01 “Подобряване на производствения капацитет в „Димекслифт Груп“ АД” е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е повишаване на производствения капацитет и разширяване на пазарните позиции на Димекслифт Груп АД. С проекта, фирмата цели да внедри нови производствени машини (2 бр. вертикален машинен център и ЦПУ струг.), чрез които да подобри производствения процес, да повиши производителността си и да намали производствените разходи, като подобри качеството на крайния продукт и отговори на обема на заявки. Целта на фирмата е чрез закупуването на новото оборудване да се разшири производствения капацитет, и като следствие да се разшири пазарното присъствие на вътрешния и външните пазари. С новото оборудване ще е възможно да се увеличи производството на всички изделия от портфолиото на компанията. Допълнителен ефект ще бъде намалението на себестойността на изделията, намаляване на производственият брак и съкращаване на времето за производство на един продукт.

Очакваните резултати в краткосрочен план (две години след края на проекта) са:

  • Увеличаване на приходите от продажби;
  • Увеличаване на приходите от износ;
  • Нарастване на производителността на труда;
  • Увеличаване на производствените мощности на фирмата;
  • Разширяване на дейността на компанията, вследствие на увеличаване на производствения капацитет на предприятието.

Общият бюджет на проекта възлиза на 993 500.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 695 450.00 лв. или 70% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed
Уебсайтът използва бисквитки.