Кратки факти:

  • ДИМЕКСЛИФТ ГРУП АД е лидер в производството на подемно-транспортна складова техника в България.
  • Ежегоден носител на награди от Международния Технически Панаир – Пловдив.
  • Производствената дейност на фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008.

Основният ресурс на компанията са знанията, уменията и амбициите на служителите. Екипът е създаден от професионалисти със солиден опит в каростроенето, с оригинални и новаторски идеи, с продуктивни решения в областта на машиностроенето. За да поддържа силни и утвърдени позиции сред конкурентите и успешно развитие, ДИМЕКС се стреми към непрекъснати подобрения в производството и модернизиране на производствената структура. Производствената гама на фирмата включва електрокари, дизелови мотокари, електроплатформи. Изделията на ДИМЕКС отговарят на всички съвременни европейски норми за безопасност, ергономичност, ефективност и екологичност. Търговският отдел на фирмата е изграден от обучени специалисти, чиято основна цел е бързо и адекватно да отговорят на изискванията на клиентите.

ДИМЕКСЛИФТ Груп АД е партньор, който винаги може да предостави на своя клиент най-доброто за него решение!

 

 

 

Фирма „Димекслифт Груп“ АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Управляващ  орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на проект по ОПИК 2014-2020.

Проект BG16RFOP002-2.040-0155-C01 “Подобряване на производствения капацитет в „Димекслифт Груп“ АД” е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Целта на проекта е повишаване на производствения капацитет и разширяване на пазарните позиции на Димекслифт Груп АД. С проекта, фирмата цели да внедри нови производствени машини (2 бр. вертикален машинен център и ЦПУ струг.), чрез които да подобри производствения процес, да повиши производителността си и да намали производствените разходи, като подобри качеството на крайния продукт и отговори на обема на заявки. Целта на фирмата е чрез закупуването на новото оборудване да се разшири производствения капацитет, и като следствие да се разшири пазарното присъствие на вътрешния и външните пазари. С новото оборудване ще е възможно да се увеличи производството на всички изделия от портфолиото на компанията. Допълнителен ефект ще бъде намалението на себестойността на изделията, намаляване на производственият брак и съкращаване на времето за производство на един продукт.

Очакваните резултати в краткосрочен план (две години след края на проекта) са:

  • Увеличаване на приходите от продажби;
  • Увеличаване на приходите от износ;
  • Нарастване на производителността на труда;
  • Увеличаване на производствените мощности на фирмата;
  • Разширяване на дейността на компанията, вследствие на увеличаване на производствения капацитет на предприятието.

 

Общият бюджет на проекта възлиза на 993 500.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 695 450.00 лв. или 70% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.

 

Доставка на оборудване по обособени позиции:

ОП 1 Струг с ЦПУ -1 бр
ОП 2 CNC Вертикален обработващ център – 1 бр.
ОП 3 CNC Вертикален обработващ център – 1 бр.

по проект BG16RFOP002-2.040-0155-C01“

Приложение техническа спецификация DimexLift
Приложение Draft contract Dimex 11
Приложение Гаранция добро изпълнение
Приложение 3.2 Публична покана PMS 160 Dimex 3.0
Приложение 3.3 Изисквания оферти PMS 160
Приложение 3.4 Оферта PMS 160 Dimex 3.0
Приложение 3.6 Методика на оценка PMS 160 Dimex 3.0-11
Приложение 3.7  Декларация ZUSESIF PMS 160 Dimex

 

Имате въпрос или необходимост от информация?

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed
Уебсайтът използва бисквитки.